Zbiorniki przeciwpożarowe

 

BUDOWA

 Wykonane są ze stalowych spiralnie karbowanych rur pokrytych obustronnie warstwą polimeru TrenchCoating zgodnie z ASTM A 742, ASTM D 149, ASTM D 543, ASTM D 882, ASTM D 903, ASTM D 1005, ASTM D 1308, ASTM D 1922 REV A, ASTM D 2240, ASTM D 2247, ASTM D 3361, co znacznie podnosi odporność antykorozyjną. Stalowe rury spiralne służą głównie do budowy rurociągów kanalizacyjnych i innych urządzeń przesyłających wodę, a także do budowy przepustów drogowych i mostowych. Z uwagi na doskonałe właściwości materiałowe bardzo dobrze nadają się do budowy urządzeń stale narażonych na kontakt z wodą płynącą oraz stojącą. Są doskonała alternatywą dla kosztownych i pracochłonnych żelbetowych zbiorników retencyjnych. Stalowe spiralne rury w systemie HC TC są rurami o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych, we współpracy z gruntem mogą przenosić znaczne obciążenia. Dzieje się tak dzięki zjawisku przesklepiania gruntu, które polega na włączeniu gruntu otaczającego rurę do współpracy, doprowadzając do znacznych (do 70%) redukcji obciążeń przekazywanych na samą rurę. Dzięki temu stalowe rury spiralne oraz wykonane z nich zbiorniki mogą pracować w gruncie na znacznych głębokościach, przy naziomie do kilkunastu metrów i więcej.

 Sposób wykonania zbiorników retencyjnych OKSYD-ZR z rur stalowych spiralnie karbowanych powinien gwarantować całkowitą ich szczelność.

 Płaskie dennice zbiorników wykonywane są z blachy o zabezpieczeniu antykorozyjnym analogicznym do blachy, z której wykonywany jest zbiornik. Połączenie dna płaskiego z płaszczem zbiornika następuje przez spawanie spoiną pachwinową o grubości min. 3 mm. Szczelność spoiny sprawdzana jest za pomocą metody penetrantów barwnych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności miejsca spawania zabezpieczane są antykorozyjnie przez malowanie farbą ZINGA oraz dodatkowo preparatem TRISPEC TPC-515-7.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych wraz ze spawami, krawędziami, łącznikami, jest wykonywane przez producenta.

 

 ZASTOSOWANIE

 Zbiorniki retencyjno-magazynowe OKSYD-ZR w systemie HC TC przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych bezciśnieniowych układach kanalizacyjnych montowanych w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zastosowania retencji zbiornikowych. Można je stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych i kolejowych - w przypadku linii kolejowych do prędkości poruszającego się taboru szynowego V < 200 km/h. W przypadku obiektów kolejowych szerokość ławy torowiska powinna wynosić co najmniej 0,60 m.

 

 

OGÓLNE WYTYCZNE STOSOWANIA

 Zbiorniki OKSYD-ZR przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych bezciśnieniowych systemach kanalizacyjnych układanych w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej. Można je stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych i kolejowych - w przypadku linii kolejowych do prędkości poruszającego się taboru szynowego V < 200 km/h. W przypadku obiektów kolejowych szerokość ławy torowiska powinna wynosić co najmniej 0,60 m.

Elementy systemu kanalizacyjnego TC mogą być stosowane tylko zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, układania i montażu systemów kanalizacyjnych. Zastosowanie systemu kanalizacyjnego TC powinno opierać się na projekcie budowlanym uwzględniającym warunki wodno-gruntowe oraz przewidywane obciążenia.

Zbiorniki retencyjne TC należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na fundamencie kruszynowym, podsypce piaskowej, lub fundamencie betonowym - w zależności od warunków gruntowo-wodnych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. W przypadku montażu w pasie drogowym zbiorniki retencyjne TC powinny być posadowione na podsypce/fundamencie i zasypane odpowiednio zagęszczoną obsypką z gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205:1998. Kominki rewizyjne należy wykonać za pomocą systemowych studzienek rewizyjnych z rur stalowych spiralnie karbowanych lub gładkich oraz zapewnić właściwe odciążenie włazów żeliwnych (np. poprzez pierścienie betonowe i/lub prefabrykowane płyty żelbetowe z betonu C35 z otworem rewizyjnym). W przypadku nie występowania obciążeń komunikacyjnych studzienki rewizyjne zbiornika można wykonać również z prefabrykowanych kręgów żelbetowych/betonowych, po uprzednim wykonaniu zwieńczenia wyrównawczego wokół otworu rewizyjnego zbiornika. W zależności od przewidywanego obciążenia eksploatacyjnego płyta betonowa odciążająca właz żeliwny powinna być ułożona na pierścieniu odciążającym prefabrykowanym lub wykonanym z betonu na budowie o wymiarach i wytrzymałości dostosowanych do przeniesienia obciążeń, zgodnie z ustaleniami ujętymi w projekcie technicznym. Każdorazowe zastosowanie rewizji powinno opierać się na indywidualnym projekcie. Dla obciążeń komunikacyjnych rodzaj i konstrukcja zwieńczenia studzienki i włazów do zbiorników powinny być dostosowane do usytuowania studzienki i włazów w pasie drogowym (wg zał. A do PN-EN 124:2000) w sposób wykluczający możliwość przeniesienia na korpus studzienki i włazów obciążeń od pojazdów drogowych.

W przypadku posadowienia zbiorników w pasach jezdnych należy zwrócić szczególną uwagi na znaczącą rolę zasypki w pracy konstrukcji gruntowo-powłokowych, oraz odpowiednio kontrolować parametry gruntu użytego do wykonania podsypki i zasypki. I tak grunt musi charakteryzować się parametrami
minimalnymi podanymi w Zaleceniach IBDiM dotyczących konstrukcji podatnych z blach falistych
(Załącznik do Zarządzenia Nr 9 GDDKiA z 18 marca 2004 r.) i konstrukcji podatnych z tworzyw
sztucznych (Załącznik do Zarządzenia Nr 30 GDDKiA z 2 listopada 2006 r.). Wskaźnik
zagęszczenia nie może być mniejszy od 0,95 w odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji i
minimum 0,98 w pozostałym obszarze. Wskaźnik różnoziarnistości Cu powinien być większy od 5,
a wskaźnik krzywizny Cc mieścić się w przedziale od 1 do 3.

 

 WYTYCZNE DOTYCZĄCĘCE SKŁADOWANIA I TRANSPORTU

 Składowanie

 Zbiorniki OKSYD-ZR typu HC TC należy składować na stałym i równym podłożu w taki sposób by nie dopuścić do uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego i deformacji konstrukcji, zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy. W przypadku uszkodzenia powłoki dopuszcza się jej naprawę na budowie.

 

Transport

 Zbiorniki OKSYD-ZR można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ich gabarytów

pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesunięciem oraz mechanicznymi uszkodzeniami powłoki antykorozyjnej.

 

WYMIARY I POJEMNOŚCI

 

Długości zbiorników są dowolne. Wynikające stąd pojemności  zbiorników są ograniczone jedynie dostępnością terenu (miejsca) pod zabudowę.

Np. zbiornik o długości 50m może składać się z pięciu elementów. Na końcu każdego elementu wchodzącego w skład zbiornika wspawane są kołnierze z wykonanymi otworami do łączenia na śruby ze stali nierdzewnej. Łączenie poszczególnych odcinków zbiornika następuje za pomocą śrub, które łączą ze sobą dwa kołnierze. W celu uzyskania szczelności, przed ich skręceniem pomiędzy kołnierze wstawiana jest gumowa uszczelka dostarczana wraz ze zbiornikiem.

 

Zbiorniki OKSYD-ZR typ HC TC występują w typoszeregu średnic od 1000 – 3600mm.

 
 

NetVISTOR Zbiorniki retencyjne - OKSYDAN - Gliwice, ul. Łużycka 16