Wysokosprawne separatory OKSYDAN-VL
typ HC TC lub PEHD

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858 z lamelowym wkładem koalescencyjnym (wielostrumieniowym). Wykonany w stalowym spiralnie karbowanym zbiorniku HC TC lub zbiorniku o ściance wielowarstwowej PE-Zn-St-Zn-PE, lub zbiorniku PEHD.

Zakres przepustowości nominalnych:         15 – 1000 l/s

Zakres przepustowości hydraulicznych:      150 – 5000 l/s

BUDOWA ZBIORNIKA (SEPARATORA)

Wykonane są ze stalowych spiralnie karbowanych rur pokrytych obustronnie warstwą polimeru TrenchCoating zgodnie z ASTM A 742, ASTM D 149, ASTM D 543, ASTM D 882, ASTM D 903, ASTM D 1005, ASTM D 1308, ASTM D 1922 REV A, ASTM D 2240, ASTM D 2247, ASTM D 3361, co znacznie podnosi odporność antykorozyjną. Stalowe rury spiralne służą głównie do budowy rurociągów kanalizacyjnych i innych urządzeń przesyłających wodę, a także do budowy przepustów drogowych i mostowych. Z uwagi na doskonałe właściwości materiałowe bardzo dobrze nadają się do budowy urządzeń stale narażonych na kontakt z wodą płynącą oraz stojącą. Są doskonała alternatywą dla kosztownych i pracochłonnych separatorów (zbiorników) żelbetowych czy z tworzyw sztucznych. Stalowe spiralne rury w systemie HC TC są rurami o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych, we współpracy z gruntem mogą przenosić znaczne obciążenia. Dzieje się tak dzięki zjawisku przesklepiania gruntu, które polega na włączeniu gruntu otaczającego rurę do współpracy, doprowadzając do znacznych (do 70%) redukcji obciążeń przekazywanych na samą rurę. Dzięki temu stalowe rury spiralne oraz wykonane z nich zbiorniki mogą pracować w gruncie na znacznych głębokościach, przy naziomie do kilkunastu metrów i więcej.

Sposób wykonania zbiorników HC TC z rur stalowych spiralnie karbowanych powinien gwarantować całkowitą ich szczelność.

Płaskie dennice zbiorników wykonywane są z blachy o zabezpieczeniu antykorozyjnym analogicznym do blachy, z której wykonywany jest zbiornik. Połączenie dna płaskiego z płaszczem zbiornika następuje przez spawanie spoiną pachwinową o grubości min. 3 mm. Szczelność spoiny sprawdzana jest za pomocą metody penetrantów barwnych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności miejsca spawania zabezpieczane są antykorozyjnie przez malowanie farbą ZINGA oraz dodatkowo preparatem TRISPEC TPC-515-7.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych wraz ze spawami, krawędziami, łącznikami, jest wykonywane przez producenta.

 

Zbiorniki HC TC - ZASTOSOWANIE

Zbiorniki służą do budowy separatorów VL, układów retencyjnych OKSY-ZR oraz jako ZBIORNIKI P-POŻ.

Zbiorniki separatorów VL w systemie HC TC przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych bezciśnieniowych układach kanalizacyjnych montowanych w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność ich zastosowania (place manewrowe, parkingi, stacje i bazy paliw itp.). Można je stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych i kolejowych - w przypadku linii kolejowych do prędkości poruszającego się taboru szynowego V < 200 km/h. W przypadku obiektów kolejowych szerokość ławy torowiska powinna wynosić co najmniej 0,60 m.

 

OGÓLNE WYTYCZNE STOSOWANIA

Elementy systemu kanalizacyjnego (zbiorniki i separatory HC TC) mogą być stosowane tylko zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, układania i montażu systemów kanalizacyjnych. Zastosowanie systemu kanalizacyjnego TC powinno opierać się na projekcie budowlanym uwzględniającym warunki wodno-gruntowe oraz przewidywane obciążenia. Należy uwzględnić również warunki eksploatacyjne, szczególnie gdy separator (zbiornik) zlokalizowany jest w pasie drogowym. Występuje wtedy konieczność wyłączenia pasa drogowego w celu przeprowadzenia okresowych kontroli lub czyszczenia. Z tego względu o ile jest to możliwe, należy instalować separatory w miejscach nie powodujących utrudnień związanych z eksploatacją.

Zbiorniki HC TC należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na fundamencie kruszynowym, podsypce piaskowej, lub opcjonalnie dla gruntów nienośnych – na fundamencie betonowym - w zależności od warunków gruntowych. W przypadku montażu w pasie drogowym zbiorniki separatorów VL typu HC TC powinny być posadowione na podsypce/fundamencie i zasypane odpowiednio zagęszczoną obsypką z gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205:1998. Kominki rewizyjne należy wykonać za pomocą systemowych studzienek rewizyjnych z rur stalowych spiralnie karbowanych lub gładkich oraz zapewnić właściwe odciążenie włazów żeliwnych (np. poprzez pierścienie betonowe i/lub prefabrykowane płyty żelbetowe z betonu C35 z otworem rewizyjnym). W przypadku nie występowania obciążeń komunikacyjnych studzienki rewizyjne zbiornika można wykonać również z prefabrykowanych kręgów żelbetowych/betonowych, po uprzednim wykonaniu zwieńczenia wyrównawczego wokół otworu rewizyjnego zbiornika. W zależności od przewidywanego obciążenia eksploatacyjnego płyta betonowa odciążająca właz żeliwny powinna być ułożona na pierścieniu odciążającym prefabrykowanym lub wykonanym z betonu na budowie o wymiarach i wytrzymałości dostosowanych do przeniesienia obciążeń, zgodnie z ustaleniami ujętymi w projekcie technicznym. Każdorazowe zastosowanie rewizji powinno opierać się na indywidualnym projekcie. Dla obciążeń komunikacyjnych rodzaj i konstrukcja zwieńczenia studzienki i włazów do zbiorników powinny być dostosowane do usytuowania studzienki i włazów w pasie drogowym (wg zał. A do PN-EN 124:2000) w sposób wykluczający możliwość przeniesienia na korpus studzienki i włazów obciążeń od pojazdów drogowych.

W przypadku posadowienia zbiorników w pasach jezdnych należy zwrócić szczególną uwagi na znaczącą rolę zasypki w pracy konstrukcji gruntowo-powłokowych, oraz odpowiednio kontrolować parametry gruntu użytego do wykonania podsypki i zasypki. I tak grunt musi charakteryzować się parametrami minimalnymi podanymi w Zaleceniach IBDiM dotyczących konstrukcji podatnych z blach falistych (Załącznik do Zarządzenia Nr 9 GDDKiA z 18 marca 2004 r.) i konstrukcji podatnych z tworzyw sztucznych (Załącznik do Zarządzenia Nr 30 GDDKiA z 2 listopada 2006 r.). Wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy od 0,95 w odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji i minimum 0,98 w pozostałym obszarze. Wskaźnik różnoziarnistości Cu powinien być większy od 5, a wskaźnik krzywizny Cc mieścić się w przedziale od 1 do 3.

Rurę spiralną HC TC można również stosować do budowy przepustów w budownictwie drogowo-mostowym. Przepusty mogą być budowane o przekroju kołowym lub innych przekrojach – na zapytanie.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA I TRANSPORTU

Składowanie

Zbiorniki typu HC TC należy składować na stałym i równym podłożu w taki sposób by nie dopuścić do uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego i deformacji konstrukcji, zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy. W przypadku uszkodzenia powłoki dopuszcza się jej naprawę na budowie.

Transport

Zbiorniki separatorów VL typ HC TC można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ich gabarytów

pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesunięciem oraz mechanicznymi uszkodzeniami powłoki antykorozyjnej.

 __________________________________________________________________________________

 
 

NetVISTOR Zbiorniki retencyjne - OKSYDAN - Gliwice, ul. Łużycka 16