Regulatory przepływu OKSYD-RW

ZASTOSOWANIE

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności przepływów wód opadowych, regulatory mają zastosowanie głównie w systemach kanalizacji deszczowej. Mogą być zabudowane przed i za urządzeniami podczyszczającymi (osadnikami i separatorami). Regulatory instaluje się też przed przepompowniami ścieków deszczowych. Regulatory normalizują napływ ścieków do odbiorników (cieków wodnych lub kolektorów deszczowych), także do układów separacji zawiesin i substancji ropopochodnych, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych. Zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym separatorów i osadników, skutkujących zwykle spadkiem sprawności urządzeń podczyszczających i pogorszeniem parametrów ścieków oczyszczonych. W sprzężeniu z pracą przepompowni umożliwiają zastosowanie pomp o mniejszych wydajnościach, a co za tym idzie zainstalowanie znacznie mniejszych mocy niż przy klasycznych układach bez regulacji, co przyczynia się do wystąpienia korzystnego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

 

Przy odpowiednim doborze poprzedzających regulator zbiorników retencyjnych regulatory OKSYD-RW mogą we współpracy z nimi modyfikować operatorowo tzw. czasy retencji kanałowej i czasy koncentracji terenowej. Wynika stąd możliwość zastosowania układów regulacji w przypadku niewystarczającej przepustowości odbiorników wód opadowych w systemach kanalizacji deszczowej. Każdorazowo przy wyżej wymienionych zastosowaniach istotna jest gruntowna analiza projektowanej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej i właściwe dobranie pojemności i geometrii zbiorników retencyjnych oraz regulatorów.

 

BUDOWA

Regulator przepływu  wykonany jest z nie korodujących materiałów PEHD i/lub stali nierdzewnej klasy 0H18N9. Korpus urządzenia stanowi rura polietylenowa z przyspawanymi ekstruzyjnie dennicami.

Osłonowa płyta perforowana zamontowana na wlocie do regulatora zabezpiecza układ regulacyjny przed zadławieniem przez mogące występować w kanalizacji opadowej elementy dekantacyjne (kawałki styropianu, drewna, folie itp.

Budowa regulatora uzależniona jest od projektowanej wydajności oraz wysokości ciśnienia hydrostatycznego wynikającego z zakładanego (obliczeniowego) poziomu zwierciadła w zbiorniku retencyjnym. Parametry regulatora obliczane są z uwzględnieniem odpowiednich współczynników korygujących niejednorodność pola ciśnień i prędkości dla przepływów cieczy przez otwory ostro-krawędziowe.

 

MONTAŻ

Przy montażu urządzenia w zbiorniku żelbetowym lub w studni żelbetowej, całą konstrukcję należy zakotwić w obwodzie urządzenia do dna zbiornika za pomocą stalowych śrub mocujących (w podstawie regulatora wykonane są otwory służące do zakotwienia urządzenia w dnie studni) Kotwienie należy wykonać starannie, tak aby zabezpieczyć urządzenie przed działaniem siły wyporu w przypadku podniesienia  się poziomu cieczy w zbiorniku  podczas intensywnych opadów.

            Przy montażu w studni polietylenowej można zespawać ekstruzyjnie podstawę regulatora z dnem studzienki. Produkowane są gotowe studzienki PEHD z zabudowanym regulatorem.

Przed zakotwieniem regulatora do dna zbiornika należy dokonać podłączenia króćca wylotowego z urządzenie z wylotem ze zbiornika. Zawsze przed montażem urządzenia należy oczyścić dno zbiornika lub studni z gruzu, piachu i innych zanieczyszczeń. W celu prawidłowej pracy urządzenia dno zbiornika w miejscu montażu regulatora powinno być wypoziomowane.

 

EKSPLOATACJA

Regulator przepływu jest urządzeniem bezobsługowym. Nie posiada żadnych elementów ruchomych, które mogłyby ulec awarii w trakcie eksploatacji. Wymagana jest okresowa kontrola stanu perforowanej płyty osłonowej na wlocie do regulatora – należy jedynie usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Częstość kontroli oraz czyszczenia kosza jest uzależniona od warunków lokalnych (ilości zanieczyszczeń) i stanu technicznego sieci. Nie należy doprowadzać do zadławienia perforacji w płycie osłonowej, okresowo czyszcząc powierzchnię zewnętrzną kosza.

 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Regulatory OKSYD-RW należy składować w sposób nie dopuszczający do uszkodzeń mechanicznych, deformacji konstrukcji, w miejscach nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, w temperaturach nie przekraczających 45oC.

Urządzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ich gabarytów

pod warunkiem zabezpieczenia przed przesunięciem oraz mechanicznymi uszkodzeniami korpusu, spawów czy króćców przyłączeniowych.

 

PARAMETRY PRACY

Regulatory OKSYD-RW występują w typoszeregu przepustowości  od NG 3,0 do NG 400 [dm3/s].

Inne przepustowości – na zapytanie ofertowe.

 
 

NetVISTOR Zbiorniki retencyjne - OKSYDAN - Gliwice, ul. Łużycka 16